Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w

 

Mławie Adm. 112 - 1/14

 

Komisja konkursowa uchwaliła, że do III etapu konkursu zostały zakwalifikowane osoby:

 

1. Katarzyna Nowotnik


2. Patrycja Izabela Zimniak

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 31.07.2014 r., godz. 9.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie, ul. Reymonta 3, sala konferencyjna (II piętro).

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sadzie Rejonowym w Mławie II Wydział Karny

Prez. Adm. 112-2/14
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sadzie Rejonowym w Mławie II Wydział Karny
ilość wolnych etatów: 1 (jeden)
Prezes Sądu Rejonowego w Mławie - na podstawie art.155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.,427/ oraz Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego
(dz. U. z 2013r., poz. 1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego .
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu  :

- dnia 25.sierpnia 2014r., godz. 9:00, sala konferencyjna ( II piętro ) -etap drugi (część pisemna),
- dnia 28.sierpnia 2014r., godz. 9.00, sala konferencyjna (II piętro) - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna)
w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3.
Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej w pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończyła 24 lata.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego,
2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie studiów wyższych na kierunku prawo
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie
magisterskim , albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpisz dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych
studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych  /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 427 ze zm. / że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni prawo cywilnych i obywatelskich,
6. aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w
sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko  asystenta sędziego /Dz. U z 2013 r. poz.1228/.
Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w
sprawie czynności asystentów sędziów /Dz. U. z 2012 r. poz. 1270/.
Oferta pracy wraz z wymienionymi załącznikami prosimy składać w terminie do dnia 31. lipca 2014 r. do  Oddziału
Administracyjnego Sadu Rejonowego w Mławie - p.214A, II piętro, bądź drogą listową (decyduje data stempla
pocztowego).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu
Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mławie  w dniu 04.sierpnia 2014r.
Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu
Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sadu Rejonowego w Mławie w dniu 26 sierpnia 2014 r.


Informacja o wynikach konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Sądu Rejnowego w Mławie
Prezes Sądu Rejonowego w Mławie
Agnieszka Matyjasik

Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mławie I Wydział Cywilny ( 1/2 etatu ) i II Wydział Karny ( 1/2 etatu)

Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mławie I Wydział Cywilny ( 1/2 etatu ) i II Wydział Karny ( 1/2 etatu)

 

ilość wolnych etatów: 1 (jeden)

 

Prezes Sądu Rejonowego w Mławie - na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 427/ oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego .

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu :


- dnia 28.lipca 2014 r., godz. 9.00, sala konferencyjna (II piętro) - etap drugi (część pisemna),


- dnia 31.lipca 2014 r., godz. 9.00, sala konferencyjna (II piętro) - etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna)

 

w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3.

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która :

 

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 

2. jest nieskazitelnego charakteru,

 

3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytułu magistra, lub zagraniczne uznane w Polsce,

 

4. ukończyła 24 lata .

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

 

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

 

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim , albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 427 ze zm. / że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 

6. aktualną fotografię zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego /Dz. U z 2013 r. poz. 1228 /.

 

Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów /Dz. U. z 2012 r. poz. 1270/.

 

Oferty pracy wraz z wymienionymi załącznikami prosimy składać w terminie do dnia 15.lipca 2014 r. do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Mławie - p. 214 A , II piętro, bądź drogą listową (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mławie w dniu 15.1ipca 2014 r..

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mławie w dniu 30. lipca 2014 r.

Informacja o wynikach konkursu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mławie .

 

Prezes Sądu Rejonowego w Mławie

Agnieszka Matyjasik

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mławie adm. 112-1/14

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mławie adm. 112-1/14

 

Komisja konkursowa  uchwaliła, że do II etapu  konkursu zostały zakwalifikowane osoby:

 

1.Piotr Czarnecki

2.Marta Koźlik

3.Katarzyna Nowotnik

4.Sylwia Pszczółkowska

5.Patrycja Izabela Zimniak

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 28.07.2014 r., godz. 9.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Mławie, ul.Reymonta 3, sala konferencyjna (II piętro)

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są do stawienia się z dowodem osobistym w celu weryfikacji tożsamości.

 

Przewodniczący Komisji

SSR Kazimierz Domżalski

Oferty pracy

Zawiadomienie - Pierwszy etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Mławie

01.03.2014

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |