Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Likwidacja depozytów


Sygn. akt: I Ns 332/14

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 26 maja 2014 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Mławie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: SSR Agnieszka Matyjasik

 

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 r. w Mławie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wojciecha Wieczorka i Haliny Wieczorek

z udziałem   Banku Spółdzielczego w Wieczfni Kościelnej

o zezwolenie na złożenie do depozytu

 

postanawia:

 

 

1.  zezwolić wnioskodawcom Halinie Wieczek i Wojciechowi Wieczorek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 90,00 zł (  dziewięćdziesiąt złotych )  tytułem  spłaty hipoteki obciążającej nieruchomość , dla której   w Sądzie Rejonowym w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Kw nr PL1M/00022194/8 ;

 

2. ustalić, że kwota wymieniona w pkt 1 niniejszego postanowienia ma  być wypłacone Bankowi Spółdzielczemu we Wieczfni Kościelnej   na jego wniosek -  bez żadnych warunków ;

 

3. wezwać  Bank Spółdzielczy we Wieczfnia Kościelnej lub jego następców prawnych  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa ;

 

4. wezwać: Bank Spółdzielczy we Wieczfnia Kościelnej lub jego następców prawnych  do odbioru depozytu przez ogłoszenie następującej treści:

"Sąd Rejonowy w Mławie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 332/14 wydał postanowienie z dnia 26.maja 2014 r., w którym zezwolił wnioskodawcom Halinie Wieczek i Wojciechowi Wieczorek na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Mławie kwoty 90,00 zł (  dziewięćdziesiąt złotych tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Banku Spółdzielczego we Wieczfni Kościelnej  obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawców , położoną w Uniszkach Zawadzkich  , gm. Wieczfnia Kościelna , dla której Sądzie Rejonowym w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Kw nr PL1M/00022194/8.  Wnioskodawca wskazał , że nie zna osób, na rzecz których widnieje wpis i nie jest w stanie ustalić ich miejsca pobytu, nie zna również ewentualnych następców prawnych tych osób.  Wobec powyższego niniejszym wzywa się Bank Spółdzielczy we Wieczfnia Kościelnej lub jego następców prawnych  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

 

5. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawców, uznając je za uiszczone w całości.

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskodawcy Halina Wieczek i Wojciech Wieczorek złożyli wniosek o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 90,00 zł  tytułem  spłaty hipoteki obciążającej nieruchomość , dla której jest Sądzie Rejonowym w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Kw nr PL1M/00022194/8.

W uzasadnieniu podnieśli , że zaciągnęli kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym we Wieczfni Kościelnej w wysokości 90,00 zł . Bank został zlikwidowany .

W ocenie Sądu powyższy wniosek podlega  uwzględnieniu . Zgodnie z przepisem art. 6931 k.p.c. „W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.”

 

Sąd zważył , iż zgodnie z treścią 467 pkt 1 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in., jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Ponieważ w świetle okoliczności przytoczonych we wniosku żądanie dłużnika jest prawnie uzasadnione - należało orzec jak w sentencji orzeczenia na podstawie art. 467 pkt 1 k.c., art. 692 k.p.c. i art. 6931k.p.c , zgodnie z którym Sąd nie badał prawdziwości twierdzeń wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

O ile kwota nie zostanie podjęta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

 

W tym stanie rzeczy i na podstawie art. 467 pkt 1 k.c., art. 692 k.p.c. i art. 6931k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia .

O kosztach orzeczono na mocy art. 520 § 1 k.p.c.

 

 

 

 

 

 

Drukuj informację